DOKUMENT JE PLATNÝ OD 22.2.2020

Informácia o spracúvaní osobných údajov odoslaním vyplneného formulára v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR”) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon”). Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracovanie osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.


NAŠE IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v taxislužbe.

Juroli partners s.r.o.

Karpatské námestie 10A

Bratislava 831 06

IČO: 51128578

DIČ: 2120617081


Pre aký účel sú Vami poskytnuté údaje použité?

Všetky a akékoľvek osobné a technické údaje poskytnuté z Vašej strany slúžia výlučne pre potreby spätnej väzby a pri poskytovaní služby podľa Prepravných podmienok. Doba uchovávania Vašich osobných údajov: Po doby, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu.


Zverejňujeme informácie tretím stranám?

Nepredávame, neobchodujeme alebo inak neprenášame tretím stranám vaše identifikačné údaje. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú v prevádzke na našich webových stránkach a vedeniu nášho podnikania.


Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s čl.13 - 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa vašej osoby
  • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov
  • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov
  • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov
  • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov
  • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  • právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

KONTAKT

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu bratislavataxisk@gmail.com. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na +421 948 997 878.


Neustále sa snažíme pracovať na skvalitnení našich služieb, na základe čoho môžu byť ustanovenia o zásadách o ochrane osobných údajov upravené alebo doplnené. Aktuálne znenie je vždy zverejnené na našich internetových stránkach. Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 22.2.2020.Prevádzkovateľ služieb: Juroli partners s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa: Karpatské námestie 10A

Číslo živnostenského registra: 110-260960

IČO: 51128578